dla dorosłych w formie zaocznej - kształcenie bezpłatne

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).

Opiekun medyczny to zawód, który został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce od lipca 2007 roku, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na świadczenia usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.

Organizacja kształcenia:

 • nauka w zawodzie Opiekun Medyczny trwa 1 rok (2 semestry)
 • w ramach kształcenia zawodowego praktycznego zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych oraz placówkach ochrony zdrowia, co wiąże się z koniecznością posiadania przez uczniów/słuchaczy białego ubrania zawodowego oraz białego pełnego obuwia
 • absolwent kierunku otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • po zdaniu egzaminu na kwalifikacje w zakresie zawodu: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej absolwent uzyskuje tytuł zawodowy – Opiekun medyczny

W toku nauki istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych w ośrodkach opieki dziennej oraz dla osób niepełnosprawnych na terenie kraju związkowego Bawaria w Niemczech. Konieczna jest jednak umiejętność posługiwania się językiem niemieckim na poziomie komunikatywnym. Szkoła może zorganizować intensywny kurs 150 godzin odpłatnie dla zainteresowanych słuchaczy (około 10 zł za godzinę w zależności od ilości chętnych). Kurs prowadzi osoba, która współpracuje z organizacją przyjmującą na praktyki. Bezpłatnie szkoła zapewnia 15 godzin lekcyjnych.

Umiejętności i kwalifikacje absolwenta:

W wyniku kształcenia absolwent nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną
 • promocji zachowań zdrowotnych

Perspektywy zatrudnienia:

 • szkoła przygotowuje pod względem merytorycznym i praktycznym do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą

 

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny

 

Polskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych