do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER): „Per aspera ad astra – staż w Portugalii trampoliną do sukcesu”.

§1

Informacje o projekcie

I.        Staż pod hasłem „Per aspera ad astra – staż w Portugalii trampoliną do sukcesu” będzie realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

II.        Beneficjentem projektu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach.

III.        Okres realizacji działań: 15.11.2016- 14.11.2017 r.

§2

Postanowienia ogólne

I.        Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt.: „Per aspera ad astra – staż w Portugalii trampoliną do sukcesu” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025721, realizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach.

II.        W stażu będą brali udział uczniowie klas II z 3 kierunków: Technik masażysta (5 uczniów), Technik usług kosmetycznych (5 uczniów) i Technik farmaceutyczny (5 uczniów); w sumie w stażu weźmie udział 15 uczniów Centrum.

III.        W każdym ze staży grupa wyjazdowa będzie liczyć 5 uczestników oraz 1 opiekun.

IV.        Terminy stażu dla poszczególnych grup wyjazdowych:

     a.        06.03.2017 – 20.03.2017 – Technik masażysta

     b.        27.03.2017 – 10.04.2017 – Technik farmaceutyczny

     c.        24.04.2017 – 08.05.2017 – Technik usług kosmetycznych

V.        Czas pracy w trakcie stażu: 6-8 godzin dziennie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawach programowych dla poszczególnych zawodów.

VI.        Rekrutacja do udziału w projekcie jest podzielona na II etapy:

     a.        I etap wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego,

     b.        II etap – rozmowa kwalifikacyjna,

VII.        W celu weryfikacji formularzy zgłoszeniowych oraz ustalenia listy osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji powołuje się Komisję w składzie: Dyrektor szkoły, wychowawcy klas 2TM, 2TK, 2TF, nauczyciele przedmiotów zawodowych z kierunków Technik masażysta, Technik usług kosmetycznych, Technik farmaceutyczny, nauczyciel języka angielskiego oraz przedstawiciel zespołu projektowego.

VIII.        Do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (II etap rekrutacji) oraz ustalenia ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie: nauczyciel przedmiotów zawodowych z danego kierunku, opiekun wyjeżdżający na staż, nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy oraz przedstawiciel zespołu projektowego.

IX.        W sytuacjach innych niż przewidziane, decyzję ostateczną w sprawie wyboru grupy finalnej podejmuje Dyrektor szkoły.

X.        Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 20.12.2016 r.

XI.        W  uzasadnionych sytuacjach losowych przewiduje się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej – do dnia 20.12.2016 – wyłącznie do II etapu rekrutacji.

XII.        Każdy kandydat składając wniosek rekrutacyjny oświadcza, że będzie brał udział w przygotowaniach do projektu realizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych.

§3

Kryteria naborowe

Rekrutacja do udziału w projekcie jest podzielona na II etapy:

I.        I etap rekrutacji polega na wypełnieniu i złożeniu formularza zgłoszeniowego. Formularze odbiera się od p. Marty Trzaska (członka zespołu projektowego), pokój nr 4.
Termin składania wypełnionych formularzy: do 13.12.2016 r. w pokoju nr 4.

     1.        Kryteria do oceny formularza zgłoszeniowego dla uczniów kierunku Technik masażysta:

             a.        znajomość języka angielskiego (samoocena) (0-5pkt):
podstawowa – 1 pkt,
średniozaawansowana – 1,5 pkt,
zaawansowana – 2,5 pkt

             b.        średnia ocen z wybranych przedmiotów zawodowych (Masaż-ćwiczenia”, „Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w fizjoterapii”), (0-5 pkt):
3,5 – 3,9 - 1 pkt,
4,0- 4,25 - 2 pkt,
4,26- 4,50 - 3 pkt,
4,51- 5,0 - 4 pkt,
5,01- 6,0 - 5 pkt,

     2.        Kryteria do oceny formularza zgłoszeniowego dla uczniów kierunku Technik usług kosmetycznych:

             a.        znajomość języka angielskiego (samoocena) (0-5pkt):
podstawowa – 1 pkt,
średniozaawansowana – 1,5 pkt,
zaawansowana – 2,5 pkt

             b.        średnia ocen z wybranych przedmiotów zawodowych („Wizaż-ćwiczenia”’ „Kosmetologia upiększająca twarzy”), (0-5 pkt):
3,5 – 3,9 - 1 pkt,
4,0- 4,25 - 2 pkt,
4,26- 4,50 - 3 pkt,
4,51- 5,0 - 4 pkt,
5,01- 6,0 - 5 pkt,

     3.        Kryteria do oceny formularza zgłoszeniowego dla uczniów kierunku Technik farmaceutyczny:

             a.        znajomość języka angielskiego (samoocena):
podstawowa – 1 pkt,
średniozaawansowana – 1,5 pkt,
zaawansowana – 2,5 pkt.

             b.        średnia ocen z wybranych przedmiotów zawodowych („Analiza leków-ćwiczenia”, „Technologia postaci leków –ćwiczenia”), (0-5 pkt):
3,5 – 3,9 - 1 pkt,
4,0- 4,25 - 2 pkt,
4,26- 4,50 - 3 pkt,
4,51- 5,0 - 4 pkt,
5,01- 6,0 - 5 pkt, 
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji zostanie ogłoszona 14.12.2016 r. Kwalifikacji dokonuje Komisja Konkursowa po analizie formularzy zgłoszeniowych, uwzględniając też ilość złożonych wniosków.

II.        II etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której uczestnik odpowiada na 5 pytań.

     1.        Ilość pytań zadawanych przez poszczególnych członków Komisji Rekrutacyjnej:

             a.        nauczyciel przedmiotów zawodowych – 2 pytania,

             b.        opiekun wyjeżdżający na staż – 1 pytanie,

             c.        nauczyciel języka angielskiego – 1 pytanie,

             d.        opiekun klasy – 1 pytanie,

     2.        Kryteria do oceny odpowiedzi na zadawane pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

             a.        odpowiedź nieprawidłowa/brak odpowiedzi – 0 pkt,

             b.        odpowiedź niepełna – 1 pkt,

             c.        odpowiedź wyczerpująca – 2 pkt.

III.        Pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą dotyczyły następujących obszarów:

     1.        przedmioty zawodowe: zasady, sposoby, wskazania, p/wskazania, techniki wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych itp.,

     2.        pytania dotyczące sposobów radzenia sobie w sytuacjach problemowych, które mogą potencjalnie wystąpić w trakcie stażu,

     3.        ocena umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim i w zakresie słownictwa zawodowego,

     4.        motywacji udziału w stażu, zainteresowań, wolontariatu, działań prospołecznych, współpracy w grupie,

IV.        Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w okresie od 15-19.12.2016 r.

V.        Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans ( w tym równości płci) tj. zapewnia się równy dostęp do informacji zarówno uczniom jak i uczennicom nie dyskryminując ze względu na płeć, wiek, wyznanie, przynależność rasową, etniczną, religię, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

VI.        W rekrutacji będzie się stosować zasadę równouprawnienia płci wg formuły procentowego udziału uczniów i uczennic w grupie zawodowej.

VII.        O  wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani dnia 20.12.2016 r.

VIII.        Przewiduje się listę rezerwową w ilości 1 osoba z każdego kierunku. Osoby rezerwowe wytypowane zostaną po zakończonych zajęciach przygotowawczych.

IX.        Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji przez osoby wcześniej zakwalifikowane.

X.          Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą brały udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących uczestnictwa w projekcie.

§4

Procedura odwoławcza

I.        Przewiduje się procedurę odwoławczą od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

II.        Termin złożenia odwołania upływa z dniem 21.12.2016 r.

III.        Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej musi mieć charakter pisemny. Wniosek o odwołanie od decyzji składa się do Dyrektora szkoły oraz do wiadomości koordynatora projektu.

IV.        Komisja Rekrutacyjna na specjalnym posiedzeniu dokonuje analizy wniosku rekrutacyjnego na podstawie informacji wynikających z wniosku odwoławczego.

V.        Decydujący głos w sprawach spornych ma Dyrektor szkoły.

VI.        Informacja o wynikach odwoławczych nastąpi w dniu 3.01.2017 r. w drodze rozmowy oraz na piśmie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2016 r.


Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój