WIZJA SZKOŁY

Utrzymanie i rozwijanie szkoły na poziomie kształcenia policealnego.
Wykształcenie absolwentów profesjonalnie przygotowanych do pomagania człowiekowi i świadomego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

MISJA SZKOŁY

Umożliwianie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zawodów medycznych dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.
Zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju moralno-emocjonalnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Rozwijanie zainteresowań zawodowych pozwalających na kształtowanie możliwości twórczego działania w samodzielnym życiu i samodoskonalenia się. Prowadzenie działań pozalekcyjnych i pozaszkolnych, współpracy ze środowiskiem umożliwiającym uczniom zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wejścia w samodzielne życie.