Patronka — Zofia Szlenkierówna

 

Po­cząt­ki szko­ły w 1954 wią­żą się z po­wo­ła­niem 3-let­niej „Pań­stwo­wej Szko­ły Pie­lę­gnia­rek”, któ­rej dy­rek­to­rem zo­sta­ła Ma­ria Dys­ka, rok póź­niej Ma­ria Gresz­czuk.

W 1959 roku szko­ła zmie­ni­ła na­zwę i cykl szko­le­nia na 4-let­nie „Pań­stwo­we Li­ceum Pie­lę­gniar­stwa”, w któ­rym od 1962 r. na­uka zo­sta­je prze­dłu­żo­na do 5-ciu lat.

W 1963 roku na­stę­pu­je ko­lej­na zmia­na na­zwy na „Li­ceum Me­dycz­ne”.

Rok 1971 przy­niósł zmia­nę na sta­no­wi­sku dy­rek­to­ra, któ­rym zo­sta­je Blan­dy­na Bi­li­zi­na.

Po przy­łą­cze­niu szkół me­dycz­nych in­ne­go typu szko­ła od 1975 roku nosi na­zwę „Ze­spół Szkół Me­dycz­nych”.

W la­tach 1979-1985 szko­łą kie­ru­je Jan An­drzej Fręś , za któ­re­go ka­den­cji Ze­spół prze­pro­wa­dza się w 1982 r. do wła­sne­go bu­dyn­ku przy uli­cy Wiert­ni­czej w Dą­brów­ce Ma­łej.

W tym sa­mym roku na wnio­sek uczniów i na­uczy­cie­li szko­ła przyj­mu­je imię „Zo­fii Szlen­kie­rów­ny”.

W no­wym bu­dyn­ku dal­szym roz­wo­jem bazy za­ję­li się w la­tach:

 1985-1989 — Ka­zi­mierz Błoń­ski,
 1989-1992 — Elż­bie­ta Ząb­kow­ska — Szy­mo­nek.
 1992-2005 — Gra­ży­na Szczuc­ka.

Od wrze­śnia 1997 roku szko­ła przy­ję­ła na­zwę „I Me­dycz­ne Stu­dium Za­wo­do­we im. Zo­fii Szlen­kie­rów­ny” zmie­nio­ną na­stęp­nie w 2005 roku na „Sz­ko­ła Po­li­ce­al­na Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go Nr 1”.

Obec­nie szko­łą kie­ru­je Ju­lia Dziur­ska.

W 2007 roku przy­łą­czo­no Szko­łę Po­li­ce­al­ną w Mi­ko­ło­wie.

Od stycz­nia 2009 roku na­zwa szko­ły brzmi:
„Me­dycz­na Szko­ła Po­li­ce­al­na Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go Nr 1 im. Zo­fii Szlen­kie­rów­ny w Ka­to­wi­cach”.

We wrze­śniu 2009 roku szko­ła prze­ję­ła na­uczy­cie­li i uczniów przy­łą­czo­nej „Szko­ły Po­li­ce­al­nej Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go Nr 2 w Ka­to­wi­cach”, co po­więk­szy­ło ofer­tę edu­ka­cyj­ną o kie­run­ki Tech­nik Far­ma­ceu­tycz­ny i Hi­gie­na Sto­ma­to­lo­gicz­na.

Od 2013 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
daje możliwość rozbudowania struktury i poszerzenia oferty edukacyjnej o kierunki dla osób dorosłych oraz formy edukacji pozaszkolnej w:

  • Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Katowicach,
  • Szkoła Policealna Województwa Śląskiego dla Dorosłych w Katowicach,
  • Ośrodek Doskonalenia.