PODSTAWOWE ZASADY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA, DRUKARKI, SKANERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

 1. Korzystając z komputera w czytelni należy stosować się do „INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KOMPUTERA, DRUKARKI, SKANERA I RZUTNIKA MULTIMEDIALNEGO”.
 2. Uczniowie/słuchacze mogą korzystać z programów komputerowych i Internetu wyłącznie w celach dydaktycznych.
 3. W trosce o ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, zabrania się samowolnego używania w czytelni własnych nośników danych (płyty CD/DVD, pamięć USB, karta pamięci). Uczniowie/słuchacze nie mogą kopiować z Internetu programów i treści w sposób naruszający prawa autorskie oraz instalować jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach. Nielegalne kopiowanie jest łamaniem ustawy o ochronie praw autorskich. Osoba która skopiuje taki program ponosi odpowiedzialność w myśl ustawy.
 4. Niedopuszczalne jest korzystanie ze stron zawierających treści o charakterze sprzecznym z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi, moralnymi i kulturalnymi, m.in. stron zawierających przemoc, pornografię, propagujących narkotyki, działalność sekt oraz rozprzestrzeniających złośliwe oprogramowanie, wspomagające oszustwa, szpiegostwo, gromadzenie poufnych informacji, itp., a także wykorzystywanie sprzętu komputerowego do gier.
 5. Zasobami sprzętowymi i programami w czytelni zarządza administrator.
 6. Wszelkie zauważone usterki i mankamenty na stanowisku należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 7. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone.
 8. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom.
 9. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do czytelni picia, jedzenia i innych substancji, które mogą uszkodzić sprzęt komputerowy.
 10. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 11. Po zakończeniu pracy należy uporządkować swoje stanowisko oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi bibliotekarzowi.
 12. Korzystający z Internetu ma obowiązek wpisać się do zeszytu, podając imię, nazwisko, klasę, numer stanowiska komputerowego, datę i czas korzystania.