PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA/UCZNIA ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA, DRUKARKI, SKANERA I RZUTNIKA MULTIMEDIALNEGO

  1. Przygotować stanowisko pracy do wykonywania powierzonego zadania:

-     Przewietrzyć pomieszczenie, jeżeli zachodzi taka potrzeba,

-     Przystosować biurko i krzesło do wymiarów swojego ciała,

-     Zapewnić sobie odpowiednio oświetlone stanowisko.

  1. Sprawdzić kompletność technicznego wyposażenia sprzętu.
  2. W rzazie zanieczyszczeń oczyścić miękką szmatką powierzchnię urządzeń.
  3. Przygotować odpowiednie dokumenty i dane, które będą wykorzystywane podczas pracy.
  4. Przygotować właściwe programy użytkowe do ich eksploatowania zgodnie z przeznaczeniem.
  5. Po wykonaniu w/w czynności i upewnieniu się, że nie ma żadnego zagrożenia ani przeciwwskazań, uruchomić program zgodnie z obowiązującymi zasadami i instrukcjami szczegółowymi.
  6. Wszystkie zauważone usterki i mankamenty na stanowisku natychmiast zgłosić konserwatorowi, a o fakcie natychmiast zawiadomić swojego bezpośredniego przełożonego. Nie działające prawidłowo urządzenie (komputer, drukarkę, skaner oraz sprzęt zasilający urządzenia energią elektryczną) wyłączyć spod napięcia.
  7. Po zakończeniu korzystania z sprzętu komputerowego dokładnie posprzątać stanowisko.
  8. Sprawdzić czy pozostawione stanowisko nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń i czy jest prawidłowo zabezpieczone przed uruchamianiem go przez osoby postronne.
  9. Pracownikowi obsługującemu komputer, drukarkę, skaner i rzutnik multimedialny zabrania się:

-     Czyszczenie urządzenia będącego pod napięciem,

-     Używanie do czyszczenia łatwopalnych i niebezpiecznych płynów,

-     Spożywanie posiłków i płynów na stanowisku pracy,

-     Samowolnego naprawiania urządzeń bez odpowiednich uprawnień, a dotyczy to również sprzętu i wyposażenia stanowiskowego, stanowiącego główne zasilanie urządzeń energią elektryczną,

-     Używanie urządzeń, jeżeli są niesprawny lub istnieje prawdopodobieństwo przebicia prądu elektrycznego.