§ 1

Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „ŚledziMY Niepodległość” zwanego dalej Konkursem, jest biblioteka szkolna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, zwana dalej Organizatorem.

2. Celem Konkursu jest spopularyzowanie ważnych historycznie miejsc na Śląsku, a także innych miejsc zamieszkania naszych uczniów, które związane są w szczególności z walką niepodległościową od 1918 r., prowadzoną na rzecz Polski.

3. W Konkursie może brać udział każdy uczeń naszej szkoły.

4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem Facebooka naszej szkoły.

5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na w/w Facebooku.

6. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora mailowo pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do nauczycieli w bibliotece szkolnej.

7. Konkurs rozpoczyna się 24 września 2018 r. (poniedziałek) i trwa do 24 października 2018 roku, godz. 23:59 (ostateczny termin nadsyłania prac) środa.

8. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 9 listopada 2018 r.

§ 2

Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii.

2. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

3. Zdjęcia na Konkurs należy przesyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Każde zdjęcie konkursowe musi zostać opatrzone opisem od 600 do 1200 znaków.

5. Opis zdjęcia powinien w szczególności wskazywać lokalizację oraz wydarzenia związane z historią niepodległościową Polski, jakie wiążą się z przedstawionym na zdjęciu obiektem.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej i nie spełniających wymogów konkursu.

7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających tego warunku.

§ 3

Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik zobowiązany jest wysłać zgłoszenie (maksymalnie 3 zdjęcia ze stosownym opisem do 1200 znaków) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać formułę „ŚledziMY Niepodległość”. W treści maila należy ponadto podać swoje dane osobowe:

  • imię,
  • nazwisko,
  • kierunek i klasę

 3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego imię i nazwisko zostały umieszczane na Facebooku szkolnym, jako oznaczenie autorstwa prezentowanego zdjęcia i/lub zostały wykorzystane w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

4. Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 października 2018 roku (do godz. 23:59).

5. Każde zgłoszone zdjęcie musi posiadać: tytuł i opis zdjęcia ( 600 do 1200 znaków).

6. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia w trakcie trwania Konkursu, dokona selekcji prac, rozstrzygając czy spełniają one wymogi formalne (por. § 2)

7. W przypadku pozytywnej, formalnej weryfikacji pracy, zostanie ona (zdjęcie wraz z opisem oraz wskazanie autora) opublikowana na Facebooku szkoły. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji, uniemożliwiające identyfikację Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

 § 4

Sposób oceny

1. Organizator udostępni nadesłane zdjęcia wraz z opisem i danymi autora na szkolnym Facebooku i tablicy „Serwis biblioteczny”

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie społeczności szkolnej.

3. Oceny - po zakończeniu Konkursu – w terminie od 29.10 do 7.11. 2018r. dokonuje społeczność szkolna, wrzucając swoje głosy do przygotowanej urny. Urna do głosowania wystawiona będzie obok tablicy „Serwis biblioteczny,” na której publikowane będą zdjęcia w formie papierowej.

4. Oddając głos, na przygotowanej karteczce należy wpisać:

  • Imię i Nazwisko swojego faworyta – autora zdjęć
  • Swoje dane – Imię i Nazwisko oraz kierunek i klasę

Każda osoba może oddać tylko 1 (jeden) głos, biorąc po uwagę m.in. jakość, adekwatność do tematu i wyraz artystyczny zgłoszonych fotografii.

5. Wygrywają prace, które zdobędą największą ilość głosów.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 listopada.

§ 5

Nagrody

1. Laureatami Konkursu zostaną autorzy trzech najlepszych prac na podstawie głosowania.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu na szkolnym Facebooku i „Serwisie bibliotecznym”

3. Organizator przewiduje nagrody- bon do Empiku:  za zajęcie

  • I miejsca – o wartości 150 zł, 
  • II miejsca – o wartości 100 zł, 
  • III miejsca – o wartości 50 zł

4. Informacji o sposobie i miejscu odbioru nagród udzieli biblioteka szkolna

§ 6

Wykorzystywanie prac

1. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne

3.Uczestnikowi Konkursu przysługuje wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do nadesłanych fotografii.

4. Uczestnik Konkursu gwarantuje , że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie ich wizerunku. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

5. Uczestnik zgadza się na publikowanie i prezentowanie zdjęć na Facebooku szkoły, a także na gazetce „Serwis biblioteczny” w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

6.Uczestnik udziela Organizatorowi, na potrzeby Konkursu, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego prezentowania i wystawiania pracy konkursowej.

7. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich niezwiązanych z Organizatorem, które mogą przynieść szkody uczestnikowi lub jego majątkowi.

Każda osoba biorąca udział w konkursie, potwierdza zapoznanie się z regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania, składając podpis pod jego treścią w bibliotece szkolnej.