Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach jest szkołą publiczną, bezpłatną. Szkoła kształci uczniów w systemie dziennym, zaocznym i stacjonarnym dla dorosłych.

Dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami zawodowymi i wykwalifikowaną kadrą gwarantującą zdobycie solidnej wiedzy. Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu przez stworzenie najlepszych możliwości do zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych. W ramach zajęć szkolnych uczniowie poznają możliwości zastosowania technologii informacyjnej i programów komputerowych w pracy zawodowej. Cele i zadania szkoła realizuje w ramach zajęć obowiązkowych oraz działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej we współpracy z zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi. Realizacja celów i zadań odbywa się również w ramach prowadzonych projektów poza siedzibą szkoły zarówno w kraju jak i za jego granicami.

W ramach programów Leonardo da Vinci oraz POKL — wymiany i staże, uczniowie w roku szkolnym 2010/2011 i 2013/2014 realizowali praktyki zawodowe w Anglii.

Szkoła szczególną uwagę skupia na kształtowaniu właściwych postaw zawodowych oraz etycznych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach gwarantuje: 

- naukę w bardzo dobrze wyposażonych salach wykładowych i pracowniach zawodowych, 
- wykwalifikowaną kadrę wykładowców, 
- zorganizowane zajęcia praktyczne w renomowanych placówkach woj. śląskiego, 
- poszerzenie kwalifikacji zawodowych poprzez dodatkowe kursy i warsztaty tematyczne, 
- zajęcia z wychowania fizycznego w dobrze wyposażonej sali gimnastycznej, siłowni oraz basenie, 
- nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe, 
- bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę z aktualną prenumeratą czasopism zawodowych, 
- czytelnię z możliwością korzystania na bieżąco z komputera, Internetu, drukarki, skanera, 
- możliwość korzystania z centrum multimedialnego, 
- udział w wycieczkach dydaktycznych, 
- miłą, partnerską, przyjazną dla słuchacza atmosferę, 
- możliwość korzystania ze szkolnego bufetu, 
- pomoc socjalną szczególnie potrzebującym.

Jeśli jesteś absolwentem lub absolwentką szkoły średniej dowolnego typu i chcesz swoją wiedzą i umiejętnością służyć drugiemu człowiekowi - przyjdź do nas!
Tylko w tej szkole warto się uczyć — bezpłatnie!!!
Centrum na Wiertniczej czeka na Ciebie!

Julia Dziurska