Logodo kształcącego bezpłatnie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 8:30 do 15:00.

• Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kserokopia poświadczona notarialnie,
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (kandydaci odbierają w sekretariacie skierowanie na badania po złożeniu dokumentów),
• Wniosek o przyjęcie do CKZiUWŚ w Katowicach – Microsoft Office Word - wypełnić na komputerze i wydrukować, lub PDF - wydrukować i wypełnić ręcznie,
• 4 zdjęcia – (30x42 mm) opisane na odwrocie: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, miejsce urodzenia i PESEL.
Dodatkowe dokumenty:
• Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
• Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 stycznia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
• Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
• Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

UWAGA

  • Ze skierowaniem można się udać do Poradni Medycyny Pracy WOMP w Sosnowcu, ul. Staszica 44 a, tel./fax. 322 904 465, rejestracja 322 904 466 - od poniedziałku do piątku (badania wykonane są bezpłatnie) lub do Przychodni Medycyny Pracy wybranej przez siebie np. w miejscu zamieszkania (koszty badań ponosi kandydat).