PROCEDURY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO W KATOWICACH

Podstawa prawna:

 1. Ustawa a dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 poz. 996),
 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 poz.610 z późn. zm),
 4. Ustawa z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.),
 5. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843),
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.),
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 511 z późn. zm).

Spis treści

 1. Zasady rekrutacji 
 2. Postępowanie rekrutacyjne
  Etap I 
  Etap II 
 3. Postanowienia końcowe 
 

I. Zasady rekrutacji

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach zwane dalej CKZiUWŚ w Katowicach prowadzi postępowanie rekrutacyjne do:
1) Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach
2) Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego dla Dorosłych w Katowicach
2. Terminy postępowania rekrutacyjnego do Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im Zofii Szlenkierówny oraz do Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego dla Dorosłych, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego ustala Śląski Kurator Oświaty do końca stycznia.
3. Postępowanie rekrutacyjne składa się z kilku etapów:
1) I etap - postępowanie rekrutacyjne
2) II etap - postępowanie uzupełniające
4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora CKZiUWŚ w Katowicach.
1) Dyrektor CKZiUWŚ w Katowicach wyznacza przewodniczącego komisji oraz członków komisji.
2) Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a) weryfikacja złożonych dokumentów
b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
5. O przyjęciu kandydata/ucznia/słuchacza do CKZiUWŚ w Katowicach w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
6. Jeżeli przyjęcie kandydata/ucznia/słuchacza wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia/słuchacza po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
7. Do szkoły przyjmuje się kandydatów bez względu na wiek.

II. Postępowanie rekrutacyjne

Etap I

1. O przyjęcie na semestr pierwszy do publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w punkcie 1 niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
3. Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.
4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata (załącznik nr1), który zawiera:
 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • imiona rodziców kandydata,
 • adres miejsca zamieszkania kandydata,
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiada,
 • informację dla kandydata o przetwarzaniu i administrowaniu danych osobowych przez CKZiUWŚ w Katowicach w celach rekrutacyjnych.
5. Do wniosku należy dołączyć:
1) cztery fotografie,
2) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków, o których mowa w rozdziale II punkt 1.
a) świadectwo ukończenia szkoły średniej składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, może być w postaci kopii poświadczonej przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył;
b) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół.
3) dokumenty potwierdzającej spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w rozdziale II punkt 2,
a) oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej ( załącznik nr 2) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z umieszczoną klauzulą o treści: „Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, może być w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnoletniego kandydata.
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - składany w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, może być w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnoletniego kandydata.
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - składany w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, może być w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnoletniego kandydata.

Etap II

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania uzupełniającego będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach kontynuuje postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

III. Postanowienia końcowe

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach.
2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji oraz członków komisji.
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 • Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje Komisja rekrutacyjna do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, oraz informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na semestr pierwszy do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach.
5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na semestr pierwszy. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informuje o liczbie wolnych miejsc.
6. Listy, o których mowa umieszcza się w widocznym miejscu w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, zawierają one imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
7. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
8. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach.
9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 8. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
10. Kandydat może wnieść do Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
11. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w punkcie 10, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
12. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń/słuchacz uczęszcza do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
13. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzonych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygniecie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem