W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Wiertniczej 3, zwane w dalszej części Placówką lub Administratorem.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu oraz zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w obszarach działania Placówki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 32 256 61 00
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności prawa oświatowego i prawa pracy, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Placówce,
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Placówki,
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści,
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt.4, informujemy, że w niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, jeśli będzie to konieczne, aby wypełnić obowiązki prawne ciążące na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art.22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt.4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności dotyczących archiwizacji.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) prawo do ich sprostowania (poprawienia),
  c) prawo do usunięcia danych,
  d) prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  e) prawo do cofnięcia zgody,
  f) prawo do przenoszenia danych,
  g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO,
  h) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.