Polityki, RODO

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: info@medyk.katowice.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: iod@eduodo.pl, aleksandra@eduodo.pl lub iodo@medyk.katowice.pl .
 3. Dane osobowe dzieci, uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli, pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących z administratorem przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b, h RODO w celach:
 4. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 6. realizacji wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 7. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na administratorze oraz realizacji zadań wynikających ze statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach,
 8. profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego m.in. na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
 9. promocyjnych na podstawie wyrażonej zgody.
 10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 11. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 12. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
 13. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
 14. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.
 15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 16. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 17. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 18. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 19. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 20. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 21. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 22. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 23. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku (monitoring wizyjny)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: info@medyk.katowice.pl
 2.       Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota – Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 
 3.       Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowego w celu:

a)     zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom placówki, 

b)     zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, 

 1.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a)     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe w celu realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących,

 1.       Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 3 dni. 
 2.       Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a)     dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, 

b)     informacji o istnieniu monitoringu, jego celach, zakresie itp., 

c)     usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, 

d)     anonimizacji wizerunku, 

e)     przetwarzania wizerunku przez ograniczony czas, 

f)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka prywatności

Podmiotem, który zamieszcza informacje w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, smartfon) w formie plików cookies (tzw. „ciasteczka”) jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice, sekretariat@ckziu.katowice.pl.

Zbierane i wykorzystywane informacje o użytkownikach ograniczone są do niezbędnego minimum, które pozwala świadczyć usługi na odpowiednim poziomie, przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach. Korzystanie z serwisów oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.

Bieżący dokument polityki prywatności dotyczy plików cookies, które stosujemy w serwisach internetowych („serwis”).

Administrowanie serwisem

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem serwisów zamieszczonych na serwerach CKZiUWŚ w Katowicach podejmowane są przez CKZiUWŚ w Katowicach.

Za treści merytoryczne w serwisie odpowiada CKZiUWŚ w Katowicach.

Bezpieczeństwo informacji

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych, dlatego dokładamy starań, by chronić nasze serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Do zabezpieczenia stosujemy między innymi firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, co do których zachodzi taka konieczność. Dane przetwarzane są wyłącznie w celach służbowych z zachowaniem zasady minimalizacji.

Gromadzenie danych, w tym danych osobowych użytkowników

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisów gromadzone są przez nas na trzy sposoby:

 1. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z serwisów:
  1. informacje techniczne związane ze sposobem funkcjonowania Internetu oraz informacje gromadzone w dziennikach serwerów. Nasze serwery mogą automatycznie zapisywać takie dane jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny.

Nie podejmujemy żadnych działań w celu identyfikacji osób przeglądających serwisy CKZiUWŚ w Katowicach.

Dane techniczne mogą podlegać analizie celem uzyskania informacji statystycznej o ruchu i użytkownikach serwisu (np. które strony były odwiedzane najczęściej, jakie przeglądarki były używane itd.).

Dane w logach serwisów są przetwarzane przez okres wskazany w §21 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Informacje w dziennikach systemów przechowywane są od dnia ich zapisu, przez okres wskazany w przepisach odrębnych, a w przypadku braku przepisów odrębnych przez dwa lata.

 1. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania serwisu (więcej o plikach cookies w dalszej części niniejszej polityki).
 2. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika, np. w celu rejestracji do newslettera, wypełnienia formularzy kontaktowych, uczestnictwa w głosowaniach (jeśli użyto na danej witrynie).
  W przypadku gdy podanie takich danych wymagać będzie od użytkownika wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa dot. ochrony danych osobowych – zostanie on o nią poproszony w danym miejscu serwisu.
 3. Informacje wymagane od użytkownika, w celu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez CKZiUWŚ w Katowicach.

Do takich celów konieczne może być założenie konta lub wypełnienie określonego formularza. W takich przypadkach poinformujemy użytkownika o przetwarzaniu danych we właściwym miejscu serwisu lub formularzu.

Mogą się Państwo również zapoznać na stronie Biuletyn Informacji Publicznej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach z ogólną Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zawierającą niezbędne informacje na temat tożsamości Administratora, występujących u niego procesach przetwarzania oraz danych kontaktowych wyznaczonego Inspektora ochrony danych.

Wykorzystywanie danych uzyskiwanych automatycznie

Dane zbierane w ramach naszych serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisów.

Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami UMWS.

Na podstawie informacji uzyskanych w ramach serwisów, UMWS może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Polityka wykorzystywania plików cookies

Definicja plików cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji m.in. podczas procesu logowania.

Wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania zmiany ustawień na wersję strony o wysokim kontraście.

(źródło: https://wszystkoociasteczkach.pl)

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

W naszych serwisach używamy plików cookies, które zawierają informacje pozwalające nam dostosować treści do Twoich potrzeb, usprawnić działanie oraz analizować ruch.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies na poszczególnych serwisach::

 • zapamiętywania odwiedzin w serwisie i preferencji dotyczących tego serwisu (np. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści),
 • utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, dzięki czemu nie będzie on musiał na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • zapisania identyfikatora sesji anonimowego użytkownika, która umożliwia poprawne działanie serwisu,
 • optymalizacji serwisu (tj. dostosowania jego wyglądu do najpopularniejszych urządzeń),
 • zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji serwisu,
 • zapobieżenia wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez serwis lub innych komunikatów w oknach modalnych (np. istotnych informacji w związku z sytuacją epidemiologiczną),
 • w przypadku niektórych serwisów zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym możemy lepiej poznać oczekiwania użytkowników i rozwijać serwis tak, by był jeszcze bardziej przyjazny - takie jak cookies google-analytics.com - dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl oraz https://policies.google.com/privacy.

Rodzaje plików cookies

Nasze serwisy stosują pliki cookies stałe oraz sesyjne.

Pliki cookies stałe pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. Służą one do zapamiętania preferencji użytkownika, takich jak włączenie zapisywania ciasteczek.

Pliki cookies sesyjne pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia. Służą one do identyfikacji użytkownika przez serwer i personalizacji działania serwisu podczas bieżącego korzystania z jego usług, np. włączonego trybu wysokiego kontrastu.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację niezalogowanego użytkownika.

Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisów.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek dodatkowych informacji o użytkownikach ponad te, które są pozyskiwane ze względów technicznych.

Jak wyłączyć zapisywane cookies na urządzeniu?

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Istnieje również możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies na urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu, udostępnianej w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik. Może wiązać się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu.

Sposób wyłączenia możliwości przechowywania plików cookies w przeglądarkach internetowych podają producenci przeglądarek. Zarządzanie cookies w przeglądarkach:

Istnieje możliwość zablokowania działania Google Analytics (jeśli użyto na danej witrynie) poprzez opcjonalny dodatek do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika.

Polityka prywatności Google Analitycs:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245#info_for_visitors&zippy=

Niektóre serwisy, mogą odsyłać do serwisów obcych (zwłaszcza do kont Urzędu w mediach społecznościowych), mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności pliki umożliwiające logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Serwisy obce posiadają własne polityki prywatności opisujące zbierane przez nie informacje w plikach cookies. W szczególności są to następujące serwisy:

Regulamin strony

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na stronach https://medyk.katowice.pl i https://ckziu.katowice.pl, zwanej dalej w skrócie „strona”.
  2. Podmiotem oferującym treści na stronie jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice, zwany dalej „szkoła”.
  3. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
  4. Użytkownicy strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa obowiązującego w szkole oraz zasad współżycia społecznego.
  5. Nie są publikowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, godzące w dobre imię szkoły, naruszające prawa innych osób, zawierające treści pornograficzne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, a także obrażające uczucia religijne.
  6. Jeżeli użytkownik stwierdzi na stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem strony, powinien powiadomić o tym szkołę przesyłając informację na adres info@medyk.katowice.pl.
 2. KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY
  1. Korzystanie z treści udostępnianych na stronie jest bezpłatne.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnego działania strony i prób uzyskiwania nie przysługujących mu praw dostępu do strony.
 3. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Szkoła stara się zapewnić aktualność i odpowiednią jakość materiałów i informacji prezentowanych na stronie.
  2. Dane i informacje zawarte na stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
  3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na stronie przez użytkowników.
  4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania strony.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres info@medyk.katowice.pl.
  2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.