Polityki, RODO

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-02 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń takich jak:

Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.

Na stronie internetowej niektóre elementy nie mają wymaganego kontrastu.

Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Julia Dziurska, e-mail: info@medyk.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 322 566 100 wew. 111. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach mieści się w następujących lokalizacjach:

Katowice, ul. Wiertnicza 3 - siedziba główna, w której znajduje się Kancelaria ogólna (pok. 2),

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców zawiadamia się o tymczasowym ograniczeniu dostępności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach dla klientów.

Siedziba główna: ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice

Budynek posiada cztery wejścia:

od strony ul. Wiertniczej (główne),

od strony ul. Wiertniczej (dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami),

od strony placu apelowego,

od strony boiska.

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście do budynku od ul. Wiertniczej (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). Przy tym wejściu znajduje się podjazd, którym można się przemieścić na parter budynku, do stref obsługi klienta, w tym do kancelarii. Osoba niepełnosprawna, w tym na wózku, ma możliwość przejścia w godzinach pracy szkoły. Po godzinach pracy dostęp do  kondygnacji parter jest zablokowany.

Przed wejściem od strony ul. Wiertniczej dla osób z niepełnosprawnościami jest możliwość zaparkowania pojazdu dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych, jednakże znajdują się one poza terenem należącym do szkoły i są administrowane przez Miasto Katowice, wspólnotę mieszkaniową.

W przypadku pojawienia się w Urzędzie osoby niepełnosprawnej, zwykle otrzymuje ona asystę ochrony.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po ustaleniu telefonicznym.

E-dostępność i standardy

Oświadczenie o dostępności

 

Dostosowanie indywidualne

Strona zawiera okna informacyjne dotyczące poszczególnych dziedzin działalności szkoły. Użytkownicy szczególnie zainteresowani konkretnymi tematami mogą dostosować wygląd strony, przesuwając poszczególne okna tak, aby były one zawsze widoczne. W tym celu należy, klikając na belkę z nazwą okna, przesunąć je wyżej bądź niżej.

Powiększanie czcionki

Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronach, należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:

 • Internet Explorer: Menu "Widok" > "Rozmiar tekstu" 
 • Firefox: Menu "Widok" > "Powiększenie" (Ctrl++) 
 • Opera: Menu "Widok" > "Powiększenie"

Korzystanie z galerii zdjęć w artykułach

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.

Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:

 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Zgodność ze standardami W3C
 
XHTML 1.0 Transitional 

Kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional.

Zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 1.0 (WCAG - ang. Web Content Accessibility Guidelines)

Strona spełnia poziom zgodności "Podwójne-A".

Jeśli na jakieś stronie zostaną zauważone błędy, niezgodności z wyżej wymienionymi standardami, będziemy bardzo wdzięczni za ich zgłoszenie: admin@medyk.katowice.pl

Wersja do druku

Wszystkie strony posiadają specjalnie przygotowaną wersję do druku, która umożliwia drukowanie informacji znajdujących się na stronie. 
 
Technologia

Wszystkie strony zostały przygotowane w oparciu o kaskadowe arkusze stylów (CSS - ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej.

Polityka prywatności

Mechanizm Cookies w serwisach i aplikacjach internetowych w domenie: medyk.katowice.pl i ckziu.katowice.pl.

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: medyk.katowice.pl i ckziu.katowice.pl wykorzystywane są pliki Cookies przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Mechanizm Cookies jest domyślnie włączony w większości przeglądarek internetowych co umożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu klienta. Mechanizm ten może być wyłączony lub przełączony w tryb informowania o każdorazowej próbie zapisywania informacji na urządzeniu klienta. Wyłączenie Mechanizmu Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych elementów serwisów internetowych.

 

Serwisy w domenie: medyk.katowice.pl i ckziu.katowice.pl korzystają z mechanizmu do tworzenia statystyk w oparciu o Google Analytics.

Szczegóły polityki:

http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/types/

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Umieszczone w ramach serwisów wtyczki społecznościowe posiadają odrębne polityki:

Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

Google+: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

 Więcej o cookies (Wikipedia)

 

Operatorem Serwisów https://medyk.katowice.pl i https://ckziu.katowice.pl jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, 40-304 Katowice, ul. Wiertnicza 3, NIP: 9542744486, REGON: 243311737. Organem prowadzącym szkołę jest Województwo Śląskie.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Regulamin strony

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na stronach https://medyk.katowice.pl i https://ckziu.katowice.pl, zwanej dalej w skrócie „strona”.
  2. Podmiotem oferującym treści na stronie jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice, zwany dalej „szkoła”.
  3. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
  4. Użytkownicy strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa obowiązującego w szkole oraz zasad współżycia społecznego.
  5. Nie są publikowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, godzące w dobre imię szkoły, naruszające prawa innych osób, zawierające treści pornograficzne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, a także obrażające uczucia religijne.
  6. Jeżeli użytkownik stwierdzi na stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem strony, powinien powiadomić o tym szkołę przesyłając informację na adres info@medyk.katowice.pl.
 2. KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY
  1. Korzystanie z treści udostępnianych na stronie jest bezpłatne.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnego działania strony i prób uzyskiwania nie przysługujących mu praw dostępu do strony.
 3. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Szkoła stara się zapewnić aktualność i odpowiednią jakość materiałów i informacji prezentowanych na stronie.
  2. Dane i informacje zawarte na stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
  3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na stronie przez użytkowników.
  4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania strony.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres info@medyk.katowice.pl.
  2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.

Klauzula Informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach z siedzibą przy ul. Wiertniczej 3 w Katowicach, zwane w dalszej części Placówką lub Administratorem.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu oraz zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w obszarach działania Placówki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Anetą Rozwadowską-Jachacz, wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu iodo@medyk.katowice.pl lub pod numerem telefonu (48) 32 256 61 00
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności prawa oświatowego i prawa pracy, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Placówce,
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Placówki,
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści,

W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt. 4, informujemy, że w niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, jeśli będzie to konieczne, aby wypełnić obowiązki prawne ciążące na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art.22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności dotyczących archiwizacji.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do ich sprostowania (poprawienia),
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 5. prawo do cofnięcia zgody,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO,
 8. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.