Regulaminy

Regulamin portalu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na stronach https://medyk.katowice.pl i https://ckziu.katowice.pl, zwanej dalej w skrócie „strona”.
 2. Podmiotem oferującym treści na stronie jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice, zwany dalej „szkoła”.
 3. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownicy strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa obowiązującego w szkole oraz zasad współżycia społecznego.
 5. Nie są publikowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, godzące w dobre imię szkoły, naruszające prawa innych osób, zawierające treści pornograficzne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, a także obrażające uczucia religijne.
 6. Jeżeli użytkownik stwierdzi na stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem strony, powinien powiadomić o tym szkołę przesyłając informację na adres info@medyk.katowice.pl.

II. KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY

 1. Korzystanie z treści udostępnianych na stronie jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnego działania strony i prób uzyskiwania nie przysługujących mu praw dostępu do strony.

III. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Szkoła stara się zapewnić aktualność i odpowiednią jakość materiałów i informacji prezentowanych na stronie.
 2. Dane i informacje zawarte na stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na stronie przez użytkowników.
 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania strony.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres info@medyk.katowice.pl.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.

Klauzula Informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach z siedzibą przy ul. Wiertniczej 3 w Katowicach, zwane w dalszej części Placówką lub Administratorem.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu oraz zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w obszarach działania Placówki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu iodo@medyk.katowice.pl lub pod numerem telefonu (48) 32 256 61 00
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności prawa oświatowego i prawa pracy, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Placówce,
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Placówki,
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści,

W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt. 4, informujemy, że w niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, jeśli będzie to konieczne, aby wypełnić obowiązki prawne ciążące na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art.22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności dotyczących archiwizacji.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do ich sprostowania (poprawienia),
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 5. prawo do cofnięcia zgody,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO,
 8. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Polityka plików Cookies

I. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Operatorem Serwisów https://medyk.katowice.pl i https://ckziu.katowice.pl jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, 40-304 Katowice, ul. Wiertnicza 3, NIP: 9542744486, REGON: 243311737. Organem prowadzącym szkołę jest Województwo Śląskie.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  c. poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
  d. poprzez zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług.
  e. poprzez zapisywanie logów dokumentujących sposób korzystania z Panelu Klienta.

II. INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych uczniów. Formularze przeznaczone są wyłącznie dla uczniów i pracowników szkoły.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub kontaktu.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), lub innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu współpracuje.

III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka prywatności.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: Ustawienia reklam Google.

IV. LOGI SERWERA.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a. czas nadejścia zapytania,
  b. czas wysłania odpowiedzi,
  c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f. informacje o przeglądarce użytkownika,
  g. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. UDOSTĘPNIENIE DANYCH.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  Microsoft Edge
  Internet Explorer
  Chrome
  Firefox
  Opera
  Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.