Polityki, RODO

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: info@medyk.katowice.pl
 2.      Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: iod@eduodo.plaleksandra@eduodo.pl lub iodo@medyk.katowice.pl .
 3.      Dane osobowe dzieci, uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli, pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących z administratorem przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b, h RODO w celach: 
 4.      wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 
 5.      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, 
 6.      realizacji wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, 
 7.      realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na administratorze oraz realizacji zadań wynikających ze statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach,
 8.      profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego m.in. na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 
 9.       promocyjnych na podstawie wyrażonej zgody. 
 10.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
 11.      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
 12.      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
 13.      podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego. 
 14.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.
 15.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 
 16.      Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 
 17.      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 
 18.      do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
 19.      do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO, 
 20.      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 
 21.      do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 22.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 23.      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 

 1.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
 2.      Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych. 
 3.   Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 4.   Zgodnie z obowiązującym prawem szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

Polityka prywatności i wykorzystania plików Cookies

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-02 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń takich jak:

Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.

Na stronie internetowej niektóre elementy nie mają wymaganego kontrastu.

Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Julia Dziurska, e-mail: info@medyk.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 322 566 100 wew. 111. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach mieści się w następujących lokalizacjach:

Katowice, ul. Wiertnicza 3 - siedziba główna, w której znajduje się Kancelaria ogólna (pok. 2),

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców zawiadamia się o tymczasowym ograniczeniu dostępności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach dla klientów.

Siedziba główna: ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice

Budynek posiada cztery wejścia:

od strony ul. Wiertniczej (główne),

od strony ul. Wiertniczej (dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami),

od strony placu apelowego,

od strony boiska.

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście do budynku od ul. Wiertniczej (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). Przy tym wejściu znajduje się podjazd, którym można się przemieścić na parter budynku, do stref obsługi klienta, w tym do kancelarii. Osoba niepełnosprawna, w tym na wózku, ma możliwość przejścia w godzinach pracy szkoły. Po godzinach pracy dostęp do  kondygnacji parter jest zablokowany.

Przed wejściem od strony ul. Wiertniczej dla osób z niepełnosprawnościami jest możliwość zaparkowania pojazdu dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych, jednakże znajdują się one poza terenem należącym do szkoły i są administrowane przez Miasto Katowice, wspólnotę mieszkaniową.

W przypadku pojawienia się w Urzędzie osoby niepełnosprawnej, zwykle otrzymuje ona asystę ochrony.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po ustaleniu telefonicznym.

Ochrona prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe naszych słuchaczy oraz osób odwiedzających stronę internetową naszej placówki. Niniejsza polityka prywatności w przejrzysty sposób przedstawia oraz wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania wszystkich danych osobowych. Zawiera także procedurę wykorzystywania ciasteczek cookies. Stosowane są najnowocześniejsze środki techniczne oraz organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzania danych osobowych. 

Polityka prywatności skierowana jest do wszystkich osób korzystających ze strony internetowej naszej placówki. Obowiązuje ona od 19.01.2023 roku. 

Definicje:

 1.      Administrator - podmiot, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych osób jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
 2.      Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, 
 3.      Strona internetowa: https://medyk.katowice.plhttps://ckziu.katowice.pl
 4.      Podmiot przetwarzający – podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora. 
 5.      RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
 6.      Odbiorca/Użytkownik - osoby odwiedzające stronę internetową naszej placówki,
 7.      Polityka - niniejsza polityka prywatności, obowiązująca od 19.01.2023 roku.
 8.      Pliki Cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach użytkowników (np. na laptopie, komputerze, tablecie lub telefonie) przesyłane przez strony internetowe. 

Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem Danych Osobowych wszystkich użytkowników strony internetowej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą adresu mailowego: info@medyk.katowice.pl oraz telefonicznie pod numerem: 48 322 566 100

Kto jest inspektorem ochrony danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota – Mikołajec. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresami: 

iod@eduodo.pl

aleksandra@eduodo.pl

iodo@medyk.katowice.pl

Jak pozyskujemy twoje dane osobowe oraz jaki rodzaj twoich danych przetwarzamy?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas wizyty na naszej stronie. Administrator przetwarza Twoje następujące dane osobowe:

 •       w związku z wykorzystywaniem plików cookies będą to: informacje o komputerze (adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego), informacje o wizytach oraz korzystaniu z naszej witryny (źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlania stron i ścieżki nawigacji w witrynie), a także informacje, które generowane są podczas korzystania z naszej strony internetowej (kiedy, jak często i w jakich okolicznościach korzystasz z naszej witryny internetowej, 

Dodatkowo osadzamy widget/widżet Facebooka, który pozwala Ci zobaczyć liczbę polubień, akcji, rekomendacji. Pozwala Ci także polubić, udostępnić oraz polecić nasze strony internetowe. Ten widżet może zbierać takie dane jak: adres IP, typ i wersje przeglądarki, a także przechowywać i pobierać pliki cookies w przeglądarce. Osadzone zostaje dodatkowe śledzenie i monitorowanie interakcji z widżetem, w tym korelowanie konta Facebook z dowolnymi działaniami podejmowanymi w widgecie tj. polubienie, udostępnienie, polecanie naszej strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystania tych danych, zapoznaj się z polityką prywatności danych Facebooka, która znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update

W jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe?

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów: 

 •       Zapewnienia bezpieczeństwa. Używamy Twoich danych osobowych do zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, w tym weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony; w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości, 
 •       Zapobiegania oszustwom. Używamy Twoich danych osobowych w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz ich wykrywania w celu ochrony bezpieczeństwa użytkowników, 
 •       Personalizacji. Używamy danych osobowych w celu personalizacji naszej strony dla Ciebie,
 •       Rozpatrzenia skarg i zapytań. Używamy Twoich danych osobowych w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie lub w związku z naszą witryną skarg, a także w celu odpowiedzi na kierowane przez ciebie pytania, 
 •       Umożliwienia korzystania ze strony internetowej. Używamy Twoich danych osobowych w celu umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej, 

Na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzamy Twoje dane: 

a)     Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO). Administrator przetwarza Twoje dane osobowe m.in na podstawie przepisów świadczenia usług drogą elektroniczną, 

b)    Gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

c)     Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dobrowolna. Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa także na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Czy udostępniamy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniane są podmiotom zależnym od administratora. Przestrzegają oni równie wysokiego standardu dbałości o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Udostępnianie odbywa się w ściśle określonych celach i w sposób opisany poniżej:

 •       Udostępniamy Twoje dane osobowe organom władzy publicznej oraz podmiotom realizującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, wyłącznie w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
 •       Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z administratorem, 
 •       Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom realizującym zadania administratora m. in. dostawca oprogramowania, operator pocztowy,
 •       Udostępniamy stronom trzecim informacje statystyczne o naszych użytkownikach; osoby trzecie nie mają możliwości identyfikacji żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji. 

Czy przekazujemy twoje dane do państw spoza eog?

W głównej mierze podmioty przetwarzające i gromadzące dane osobowe na naszej stronie internetowej pochodzą z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Poza EOG swoją siedzibę posiada jedynie podmiot współpracujący w zakresie dostarczania usług statystycznych naszej strony internetowej, który korzysta z narzędzia Google Analytics - Firma Google Inc. posiada swoją siedzibę w USA. Podmiot ten zobowiązany jest do przestrzegania zasad ujętych w programie Tarczy Prywatności UE - USA, które dotyczą gromadzenia, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej – w związku z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, a także klauzul przyjętych przez Komisję UE.

Jak długo przetwarzamy twoje dane osobowe?

Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów; nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. Dokumenty elektroniczne zawierające dane osobowe zachowamy także, jeżeli: 

a)     uznamy, że dane mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych, 

b)    będą wymagać tego przepisy prawa, 

c)     uznamy, że dane mogą mieć znaczenie w trakcie ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw. 

Jakie masz prawa wobec przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych wiąże się z koniecznością respektowania przysługujących Ci praw. Celem zapewnienia ich realizacji wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się kontaktować wysyłając maila na adresy: aleksandra@eduodo.pl, iod@eduodo.pl lub iodo@medyk.katowice.pl. Przysługuje ci: 

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. 

Skorzystanie z tego prawa umożliwia przekazanie Tobie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe z Tobą związane, a jeżeli tak, przysługuje Ci wtedy prawo do otrzymania kopii danych osobowych. Dodatkowo pozwoli Ci również na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. 

Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne, nieprawdziwe lub nieaktualne masz możliwość żądania poprawienia wskazanych informacji. Pamiętaj, że realizując Twoje żądanie jesteśmy zobowiązany zweryfikować poprawność przekazanych nam nowych danych osobowych z Tobą związanych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Pamiętaj, że gdy wniesiesz sprzeciw wobec dalszego przetwarzania, musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa pozwala Ci zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 •       Gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
 •       Gdy okaże się, że nasze przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 •       Gdy Twoje dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. 

Mamy obowiązek niezwłocznie usunąć Twoje dane osobowe:

 •       Gdy Twoje dane nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
 •       Gdy zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 •       Gdy cofnąłeś zgodę, na podstawie której przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe, 
 •       Gdy przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku narzuconego przez obowiązujące przepisy prawa.

Pamiętaj, że nie zawsze jesteśmy zobowiązani usunąć Twoje dane, w szczególności gdy przetwarzanie ich jest konieczne aby wypełnić obowiązek prawny.

Prawo do sprzeciwu 

wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jest odpowiednie wtedy, kiedy uznasz, że przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolność. Prawo do sprzeciwu możesz uzasadnić związaną z Twoją osobą szczególną sytuacją z której wynika, że przetwarzanie Twoich danych osobowych łamie Twoje prawa lub wolność. W niektórych szczególnych sytuacjach możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności. Głównie w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej oraz przeciwdziałanie oszustwom. W wskazanych przypadkach prawo to nie łączy się z prawem do usunięcia danych.

Prawo do przenoszenia 

Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz otrzymać osobiście lub dostarczyć wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w powszechnym formacie nadających się do odczytu maszynowego możesz skorzystać z prawa do przeniesienia Twoich danych. 

Prawo do wniesienia skargi. 

Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pomimo tego że masz prawo do skargi będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli przed wniesieniem skargi, dasz nam szansę zająć się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Z tego powodu bardzo prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. 

Jak bezpieczne są informacje o mnie?

 •       Staramy się o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników strony internetowej, dlatego nieustannie pracujemy nad zabezpieczeniem oraz ochroną Twoich danych osobowych podczas transmisji za pomocą specjalistycznych protokołów szyfrowania oraz dedykowanego oprogramowania.
 •       Na bieżąco organizujemy, utrzymujemy i aktualizujemy fizyczne, elektroniczne oaz proceduralne zabezpieczenia danych osobowych związane z pozyskiwaniem, przechowywaniem oraz ujawnieniem danych osobowych naszych użytkowników. Wdrożone zabezpieczenia dają Tobie najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych,
 •       Wszystkie informacje o Tobie, które przetwarzamy, przechowujemy na odpowiednio zaszyfrowanych i zabezpieczonych serwerach. Administrator regularnie ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz dba o monitorowanie wewnętrznych regulacji i procedur zastosowanych po to, aby chronić dane przed wszystkimi możliwymi negatywnymi następstwami. 
 •       Pamiętaj, że nawet wdrożone najwyższe standardy bezpieczeństwa w oparciu o zastosowane najnowocześniejsze technologie nie dają całkowitego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w momencie udostępnienia informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci. Istnieje więc ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać nieuprawnione do tego osoby trzecie.

Wykorzystywanie plików cookies

Co to są pliki Cookies? 

To nic innego jak wszelkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które użytkownicy przechowują na swoich urządzeniach końcowych przesyłane przez różne strony internetowe. Cookies pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych preferencji. Cookies przeważnie zawierają: nazwę strony internetowej z której pochodzą,

W jakim celu używamy plików Cookies? 

Używamy plików Cookies i innych technologii (zwanych łącznie „plikami Cookies”), aby dokonać rozpoznania Twojej przeglądarki lub urządzenia i dowiedzieć się więcej o Twoich zainteresowaniach oraz zapewnić niezbędne funkcje. W szczególności używamy Cookies w celach m.in:

 •       Zapobiegania nieuczciwej działalności,
 •       Poprawy bezpieczeństwa,
 •       Raportowania (pozwoli nam to mierzyć i analizować wydajność naszych usług), 

Jakich plików Cookies używamy? 

W ramach strony internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” tzw. session cookies oraz „stałe” tzw. persisent cookies. Sesyjne Cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe Cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 •       Niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej np. pliki cookies uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach strony internetowej, 
 •       Wydajnościowe - umożliwiają zbieranie wszelkich informacji o metodzie korzystania ze strony internetowej, 
 •       Funkcjonalne - umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Ciebie konfiguracji oraz personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,
 •       Służące do zapewnienia bezpieczeństwa – wykorzystywane są do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach strony internetowej,

Jakie zasady bezpieczeństwa powinien zastosować? 

Twoje urządzenie powinno być wyposażone w program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersją przeglądarki internetowej i włączoną zaporą sieciową „firewall”. Zalecane jest również włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych, które sprawdzają, czy strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji. Należy również uważać jakie załączniki otwieramy i w jakie odnośniki klikamy. Użytkownik powinien korzystać tylko z zaufanych sieci bezprzewodowych.

Czy pliki Cookies zawierają dane osobowe? 

Wprawdzie pliki Cookies nie zawierają oraz nie stanowią danych osobowych, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach Cookies np. preferencje, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe pozyskiwane przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane, jedynie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika w sposób przedstawiony powyżej. Dane takie są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jak zapewniamy bezpieczeństwo? 

Dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych używamy mechanizmów składowania i odczytu Cookies, które nie pozwalają na pobieranie żadnych poufnych informacji z Twojego Urządzenia. Przeniesienie z naszych serwerów jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich i innych robaków na Twoje Urządzenie jest niemożliwe.

Usuwanie plików Cookies i zmiana preferencji. 

Uprawnienia strony internetowej do przechowywania i uzyskiwania plików Cookies wynika z wyrażonej przez Ciebie zgody. Zgoda ta wyrażona jest podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub podczas wejścia na stronę internetową. Masz możliwość konfigurowania w każdej chwili i w dowolny sposób swoich ustawień oraz określenia warunków przechowywania plików Cookies. Standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Możesz w każdej chwili samodzielnie zablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki. Poniżej dostępne są odnośniki do stron internetowych różnych przeglądarek z dokładnymi instrukcjami dotyczącymi Cookies, w tym sposoby ich usuwania:

Jeżeli wyłączysz wszystkie pliki Cookies w przeglądarce ani my, ani osoby trzecie, nie przekażemy plików Cookies do przeglądarki. Jeżeli to zrobisz, konieczne może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji każdorazowo odwiedzając stronę internetową, a niektóre funkcje i usługi mogą nie działać.

Aby skorzystać do przysługującego Ci prawa do sprzeciwu, które przyznaje RODO konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików Cookies. Proces aktualizacji może potrwać nawet do 48 godzin.

Zmiana polityki prywatności

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana w szczególności w przypadku, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia zmian wynika ze zmiany przepisów prawa. Wszelkie istotne zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem naszej strony internetowej. 

Postanowienia końcowe

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące całego zakresu Polityki Prywatności, otrzymasz kontaktując się z administratorem oraz inspektorem ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku (monitoring wizyjny)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: info@medyk.katowice.pl
 2.       Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota – Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 
 3.       Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowego w celu:

a)     zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom placówki, 

b)     zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, 

 1.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a)     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe w celu realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących,

 1.       Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 3 dni. 
 2.       Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a)     dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, 

b)     informacji o istnieniu monitoringu, jego celach, zakresie itp., 

c)     usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, 

d)     anonimizacji wizerunku, 

e)     przetwarzania wizerunku przez ograniczony czas, 

f)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Deklaracja dostępności, E-dostępność i standardy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-02 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń takich jak:

Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.

Na stronie internetowej niektóre elementy nie mają wymaganego kontrastu.

Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Julia Dziurska, e-mail: info@medyk.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 322 566 100 wew. 111. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach mieści się w następujących lokalizacjach:

Katowice, ul. Wiertnicza 3 - siedziba główna, w której znajduje się Kancelaria ogólna (pok. 2),

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców zawiadamia się o tymczasowym ograniczeniu dostępności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach dla klientów.

Siedziba główna: ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice

Budynek posiada cztery wejścia:

od strony ul. Wiertniczej (główne),

od strony ul. Wiertniczej (dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami),

od strony placu apelowego,

od strony boiska.

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście do budynku od ul. Wiertniczej (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). Przy tym wejściu znajduje się podjazd, którym można się przemieścić na parter budynku, do stref obsługi klienta, w tym do kancelarii. Osoba niepełnosprawna, w tym na wózku, ma możliwość przejścia w godzinach pracy szkoły. Po godzinach pracy dostęp do  kondygnacji parter jest zablokowany.

Przed wejściem od strony ul. Wiertniczej dla osób z niepełnosprawnościami jest możliwość zaparkowania pojazdu dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych, jednakże znajdują się one poza terenem należącym do szkoły i są administrowane przez Miasto Katowice, wspólnotę mieszkaniową.

W przypadku pojawienia się w Urzędzie osoby niepełnosprawnej, zwykle otrzymuje ona asystę ochrony.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po ustaleniu telefonicznym.

__________________________

Oświadczenie o dostępności

 

Dostosowanie indywidualne

Strona zawiera okna informacyjne dotyczące poszczególnych dziedzin działalności szkoły. Użytkownicy szczególnie zainteresowani konkretnymi tematami mogą dostosować wygląd strony, przesuwając poszczególne okna tak, aby były one zawsze widoczne. W tym celu należy, klikając na belkę z nazwą okna, przesunąć je wyżej bądź niżej.

Powiększanie czcionki

Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronach, należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:

 • Internet Explorer: Menu "Widok" > "Rozmiar tekstu" 
 • Firefox: Menu "Widok" > "Powiększenie" (Ctrl++) 
 • Opera: Menu "Widok" > "Powiększenie"

Korzystanie z galerii zdjęć w artykułach

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.

Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:

 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Zgodność ze standardami W3C
 
XHTML 1.0 Transitional 

Kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional.

Zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 1.0 (WCAG - ang. Web Content Accessibility Guidelines)

Strona spełnia poziom zgodności "Podwójne-A".

Jeśli na jakieś stronie zostaną zauważone błędy, niezgodności z wyżej wymienionymi standardami, będziemy bardzo wdzięczni za ich zgłoszenie: admin@medyk.katowice.pl

Wersja do druku

Wszystkie strony posiadają specjalnie przygotowaną wersję do druku, która umożliwia drukowanie informacji znajdujących się na stronie. 
 
Technologia

Wszystkie strony zostały przygotowane w oparciu o kaskadowe arkusze stylów (CSS - ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej.

Regulamin strony

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na stronach https://medyk.katowice.pl i https://ckziu.katowice.pl, zwanej dalej w skrócie „strona”.
  2. Podmiotem oferującym treści na stronie jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice, zwany dalej „szkoła”.
  3. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
  4. Użytkownicy strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa obowiązującego w szkole oraz zasad współżycia społecznego.
  5. Nie są publikowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, godzące w dobre imię szkoły, naruszające prawa innych osób, zawierające treści pornograficzne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, a także obrażające uczucia religijne.
  6. Jeżeli użytkownik stwierdzi na stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem strony, powinien powiadomić o tym szkołę przesyłając informację na adres info@medyk.katowice.pl.
 2. KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY
  1. Korzystanie z treści udostępnianych na stronie jest bezpłatne.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnego działania strony i prób uzyskiwania nie przysługujących mu praw dostępu do strony.
 3. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Szkoła stara się zapewnić aktualność i odpowiednią jakość materiałów i informacji prezentowanych na stronie.
  2. Dane i informacje zawarte na stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
  3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na stronie przez użytkowników.
  4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania strony.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres info@medyk.katowice.pl.
  2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.